Ar kada pagalvojai, ką žodis Islamas reiškia lietuvių kalboje? Žodžiui “Islamas” priskirtini šie penki principai:

1. Atsidavimas

“Iš tiesų Allah (skirta ir pripažinta) religija yra Islamas.” [Taurusis Koranas 3:19]

Tai galime suprasti iš Tauriojo Korano eilutės, kurioje Allah sako:

“Tas, kas ieško kitos religijos nei Islamo, nebus išklausytas, ir Paskutiniajame gyvenime atsidurs tarp patyrusių nuostolį.” [Taurusis Koranas 3:85]

Šis atsidavimas reikalauja visiškai sąmoningo noro paklusti Visagaliui Dievui.

2. Nuolankumas

“Na, ne – prisiekiu tavo Viešpačiu! Jie neįtikės tol, kol neišrinks tavęs (Muhammad, taika ir ramybė Jam) teisėju viso to, kas sukelia tarp jų (pačių) nesutarimus. Ir tuomet jie neprieštaraus (savo širdyse) tavo sprendimams ir visiškai jiems paklus”. [Taurusis Koranas 4:65]

Nusprendęs paklusti ir atsiduoti musulmonas, turi priimti ir pripažinti tam tikrus Allah nurodymus: žinomus ir suprantamus kiekvienam musulmonui.

Kaip Allah sako kitoje eilutėje:

“Nei tikinčiajam, nei tikinčiajai, Allah ir Jo Pasiuntiniui įsakius (nusprendus), nelieka pasirinkimo jų reikaluose. O kas neklauso Allah ir Jo Pasiuntinio, tas pakliūva į neabejotiną paklydimą.” [Taurusis Koranas 33:36]

Tai ką Allah ir Jo Pasiuntinys nurodė Islame, yra pareiga tikinčiajam, ir vyras ar moteris turi sekti tuo. Kiekvienas turi sąmoningai ir sąžiningai atiduoti save, kad taptu Allah tarnu.

3. Paklusnumas

“ir pakluskite Allah ir Pasiuntiniui – galbūt jūs būsit iš pasigailėtųjų!” [Taurusis Koranas 3:132]

“O jūs, kurie patikėjote! Pakluskite Allah ir pakluskite Pasiuntiniui, ir tiems, kurie turi jums valdžią. O jei dėl ko nors nesutarsite, tai kreipkitės su tuo į Allah ir į Pasiuntinį, jeigu jus tikite Allah ir Paskutiniąją diena. Taip geriau ir gražiau. [Taurusis Koranas 4:59]

“Kas paklūsta Pasiuntiniui, kas paklūsta Allah. O kas nusigręžia, tai mes nesiuntėm taves jų sargu.” [Taurusis Koranas 4:80]

Šios Tauriojo Korano eilutės reiškia, kad reikia elgtis taip, kaip Allah mums įsako (Korane) ir ką Jo mylimas Pranašas Muhammad (taika ir ramybė jam) ragina mus daryti savo sunoje (suna – tai jo gyvenimo būdas, pasakymai ir pamokymai).

Kai būdamas laisvos valios ir laisvo pasirinkimo, paklusti Allah, tada atsiduodi savaime patvirtintoms sąlygom ir nuostatom. Musulmonui privaloma laikytis šių nuostatų. Tai jo ir jos pareiga, daryti viską, kad paklustų Allah įsakymams, kurie išdėstyti Tauriajame Korane ir Pranašo (taika ir ramybė jam) mokymuose.

4. Nuoširdumas ir tyri ketinimai

Širdis turi būti švari ir sąžininga. Allah yra Tyras ir Jis priima viską kas yra tik tyra ir švaru.

“Iš tiesų, darbai yra atlyginami pagal ketinimus. Ir kiekvienam bus atlyginta pagal tai, kokius ketinimus turėjo.”

[pasisakymas pranašo Muhammad, taika ir ramybė jam]

Nuoširdūs ketinimai musulmonui yra raktas į sėkmę arba į žlugimą.

Visą tai, ką jis ar ji daro, turi būti vardan Allah, o ne pasidižiavimui prieš kitus ar siekiant dėmesio. Jei yra bent dalelytė pasididžiavimo ir noras pasirodyti žmonėms (ne Allah), tada visa tai neturi reikšmės ir bus viskas atmesta Paskutinę teismo dieną. Tai yra todėl, kad Allah nori iš mūsų tyrų ketinimų ir švarių darbų.

5. Taika

Žodis “taika” Tauriajame Korane, yra paminėtas 58 kartus. Tai yra viena pagrindinių kiekvieno žmogaus siekiamybių.

Žodis “taika” yra ir vienas iš Allah atributų, kuriuo Jis Save apibūdina Tauriajame Korane:

“Jis – Allah, nėr dievybės, išskyrus Jį. Jis Valdovas, Šventas, Taikus, Ištikimas, Saugantis, Galingas, Visagalis, Išdidus; šlovė Allah, aukščiau Jis viso to, ką Jam priskiria į bendrininkus.” [Taurusis Koranas 59:23]

Natūralu, jog visi stengiamės pasiekti savo gyvenime taikos ir ramybės. Kuomet visos anksčiau aptartos keturios sąlygos pasiekiamos, tada galima teigti, jog tikintysis nuoširdžiai siekia priartėti prie Allah.

Taigi, kai jis ar ji visiškai atsiduoda ir tampa nuolankiu ir paklūsta Allah, tada pasiekia visapusišką taiką šiame ir kitame gyvenime.

Bet tai nereiškia, kad jis nebus išbandytas. Tai turi būti aiškiai suprantama. Tą, kurį Allah myli, Jis išbando. Žmogus, kuris bus sėkmingas šiame ir kitame gyvenime, bus išbandomas, Allah sako Korane:

“Negi žmonės mano, kad juos paliks (ramybėje), ir jie nebus išmėginti, jeigu tik jie pasakys: ,,Mes patikėjome”? Mes išmėginome tuos, kurie buvo iki jų; juk Allah sužinos tuos, kurie teisingi, ir sužinos meluojančius!” [Taurusis Koranas 29:2-3]

Kai mes tampame nuolankūs, išvaduojame save nuo egoizmo ir visiškai paklūstame tik vieninteliam Allah, ir mūsų tikėjime ir veiksmuose, mūsų širdyse būtinai pajusime taiką. Ši taika mūsų širdyse atneš taiką ir mūsų poelgiuose.

Daugiau panašiu archyvu
Komentarai išjungti

Tai pat kviečiame skaityti

Ko Islamas moko mus apie Jėzų ir jo motiną Mariją?

Jėzus Islame Jėzus gyveno maždaug prieš 2000 metų senojoje Palestinoje, tuo metu Romos imp…