Pagrindinis Pagrindai Jėzus ir Biblija Ko Islamas moko mus apie Jėzų ir jo motiną Mariją?

Ko Islamas moko mus apie Jėzų ir jo motiną Mariją?

Jėzus ir islamas

Jėzus Islame

Jėzus gyveno maždaug prieš 2000 metų senojoje Palestinoje, tuo metu Romos imperija buvo dominuojanti šalis. Jis nebuvo sukurtas įprastu būdu, bet buvo įdėtas į jaunos merginos, vardu Marija įsčias. Dievas tiesiog įsakė “būk” ir jis atsirado. Kitaip sakant, tai buvo Dievo “žodis” ir ypatingas ženklas žmonijai. Jis buvo vienas iš paskutinių religinių vedlių, kuris buvo siųstas žydų tautai.

Palaiminta Marija

Marija buvo tyra moteris. Jos motina paskyrė ją Dievo tarnavimui, dar prieš Marijai gimstant. Nuo vaikystės ji gyveno dorą ir tyrą gyvenimą ir kai kurie į tai atkreipdavo dėmesį ir tuo žavėdavosi. Ji buvo auklėjama išmintingo vyro Zakarijaus, kuris jai įdiegė gražius jausmus ir tikėjimą į Dievą. Kai ji tapo jauna mergina, Marija ėmė siekti sielos tyrumo prieš savo Viešpatį. Miesto spūstis ją blaškydavo, ji atsitraukdavo nuo žmonių ir glausdavosi mažoje šventykloje rytuose. Nuošali vieta jai padėdavo tinkamai susikaupti. Vieną dieną, kuri nebuvo niekuo išskirtina nuo kitų dienų, Dievo angelas aplankė ją, užsislėpęs žmogaus pavidalu. Marija išsigando ir meldė Dievo, kad ją apsaugotų, bet angelas jai pasakė, kad jis yra siųstas Viešpaties ir pranešė jai džiugią žinią apie nepaprastą sūnų. Ši žinia ją pribloškė, Marija tarė, kad tai neįmanoma, nes nei vienas vyras jos nėra palietęs. Tada angelas jai atsakė: “Mūsų Viešpats sako, tai lengva man…”. Bet kai ji pajuto kūdikį savyje, nežinodama kaip jos tėvai sureaguos išgirdę naujieną, ji nusprendė palikti bendruomenę ir apsistoti šventykloje. Marija nesusidūrė su sunkumais. Kai ji pradėjo verkti iš nevilties ir meldė Dievo, kad būtų pamiršta, ji išgirdo balsą, kuris numalšino jos skausmą ir neviltį. Šiltą vasaros dieną po palmės medžiu pasidariusi būstą, ji pagimdė kūdikį. Po gimdymo Marija sugrįžo į savo bendruomenę nešdamasi kūdikį ant rankų, kurį vėliau vadino Mesijumi, Jėzumi ir Marijos sūnumi.

Jėzų-Mariją

Kai jos žmonės pamatė ją su vaiku ant rankų, jie negalėjo patikėti savo akimis. Jie netikėjo, kai ji papasakojo apie angelą, kuris atėjo ir pranešė jai, kad ji buvo pasirinkta virš visų kitų moterų vykdyti šią naštą. Jie apkaltino ją neištikimybę ir pareiškė, kad ji apšmeižė šeimos vardą. Mariją pribloškė jų žodžiai, bet ji tiesiog parodė visiems savo kūdikį.

Nuo Jėzaus gimimo jo gyvenimas buvo apsuptas stebuklais ir šie stebuklai vis tęsėsi. Jis gynė savo motiną ir tiesą, būdamas kūdikiu jis kalbėjo, “ Aš esu Dievo tarnas. Jis man davė Bibliją ir paskyrė mane būti Pranašu. Jis palaimino mane, visame kame, malda ir labdara yra mano pareiga, iki kol aš gyvensiu ant šios žemės.”

Per savo jaunystę, Jėzus buvo pareigingas motinai ir subūrė pasekėjus savo išmintimi ir pamaldumu. Dalis žmonių stebėjosi jo pamokymais, bet dauguma žavėjosi juo ir jo gabumais. Jis skelbėsi esąs Dievo ženklas ir pranašas Izraelio tautai.

Jo tauta buvo nuklydusi nuo tiesos ir rėmėsi teisine sistema, gailestingumo jausmą užgoždavusią rankraščiais ir įvairiais ritualais. Galiausiai, kai Jėzus buvo pasiruošęs, jis ėmė keliauti ir pamokslauti visoje Palestinos žemėje apie grįžimą prie senųjų tiesos apreiškimų, ir atmetė viską, ką žmonės buvo susikūrę. Jo misiją išpildyti padėjo angelas Gabrielius.

Jo žinia – Evangelija

Evangelija
Musulmonai tiki Jėzaus žinia liudijančia Dievo Vienybę iki tol, kol ji buvo pakeista.

Jis mokė, kad meile ir gailestingumu galima įveikti neapykantą ir pyktį, ir kad tik tikras ir nuoširdus tikėjimas Kūrėju ir paklusnumas Jo valiai veda į išgelbėjimą šiame gyvenime ir po mirties. Įtvirtinti jo žinią – “Evangelija” (gera naujiena) Jėzui padėjo Dievo padovanota galia daryti stebuklus. Jis gydė ligonius, atstatydavo sugniuždytąjį, atgaivindavo mirusį. Visus šiuos stebuklus jis darė tik su Dievo leidimu, niekada nepriskirdamas to sau.

Jis skatino paprastą ir dievobaimingą gyvenimą. Netrukus jis pritraukė būrį atsidavusių pasekėjų, kurie klausėsi jo pamokymų su susidomėjimu ir nuolankumu. Jo mokiniai, tarp jų Petras, Barnabas ir Jonas padėjo jam skleisti žmonėms dieviškosios meilės žinią. Jie padėjo Jėzui išpildyti jo misiją.

Testamento išbandymas

Nei vienas Dievo pranašas nebuvo be išbandymų ir nusivylimų. Kai Jėzaus žinia pradėjo įgyti platesnį pripažinimą, maža grupė veidmainių ir blogą linkinčių žmonių pradėjo sąmokslą prieš jį. Jie buvo kunigai ir žydų vadovai, kurių padėtis ir turtai priklausė nuo jų statuso, jie buvo vieninteliai religijos aiškintojai. Jie persekiojo Jėzų ir jo pasekėjus, kol galiausiai paėmė jį į nelaisvę. Nors jie koneveikė Jėzų, bet jis niekada neatsisakė tikėjimo į vieną Dievą. Taigi norėdami išreikšti savo didelę neapykantą, jie nukryžiavo jį ant romėnų kryžiaus.

Manara-Jėzus-grįžta
Musulmonai tiki, jog visa ko pabaigoje Jėzus sugriš, tai įvyks Damaske, Sirijoje.

Bet Jėzus paskutinę minutę sugebėjo ištrūkti iš jų pinklių, nors jie manė kad jų planas pavyko. Jie buvo įsitikinę, kad jie nužudė jį, bet Dievas atsakė į Jėzaus maldą ir jį išgelbėjo. Sumaištis apėmė juos, kai kilo abejonės, kad jie nužudė Jėzaus išdaviką, bet ne jį patį. Bet kuriuo atveju, Jėzus sugebėjo pabėgti iš priešų gniaužtų. Dievas pasiėmė Jėzų iš šio pasaulio į kitą dimensiją pas Save, iki kol Dievas lieps jam grįžti atgal.

Jis tarė: “Aš – Allah vergas. Jis davė man raštą ir padarė mane pranašu. Ir padarė mane palaimintuoju, kad ir kur aš būčiau, ir įsakė man melstis bei duoti išmaldos, kolei aš gyvas..” Taurusis Koranas [19: 30-31]

Kai Jėzus dingo, jo pasekėjai stengėsi išlaikyti grynumą ir paprastumą jo mokymuose. Bet netrukus jie buvo paveikti ir užgožti romėnų ir graikų, kurie galiausiai paslėpė ir iškraipė Jėzaus mokymus, ir tik maža dalis tiesos yra išlikusi. Tokios teorijos kaip: “Jėzus yra žmogus – Dievas“, “Dievas yra mirtingas, šventasis vertas garbinimo ar Dievas trijuose asmenyse”, buvo sukurtos šimtmečiui praėjus po Jėzaus misijos, jos tapo populiarios ir priimtos daugeliui tų, kurie pasivadino save “Krikščioniais”.

Pranašas-Jėzus
Jėzus yra vienas iš Dievo pranašų.

Vienintelis istorinis šaltinis, išlikęs apie Jėzų yra paviršutiniška biografija, menkai išnagrinėta, jokiu būdu neapibūdini Jėzaus gyvenimo ir jo skleidžiamos žinios. Iki šiol paskutinė ir neįkainojama Jėzaus žinia nėra pasiekiama. Paskutinė ir užbaigta ir be žmogaus papildymų ir priedų atskleista žinia (Taurusis Koranas) buvo paskutiniui Dievo Pranašui Muhammedui ﷺ.

Jėzus buvo siųstas Viešpaties su ta pačia misija, kaip ir visi kiti Dievo pranašai: Adomas, Nojus, Abraomas, Mozė ir baigiant paskutiniu Dievo kelrodžiu žmonijai, Muhammadu (taika jiems visiems), kurio atėjimą pranašavo pats Jėzus.

Kiekvienai tautai nuo actekų iki Graikijos buvo siųstas Pranašas ar Dievo pasiuntinys. Jėzus buvo paskutinis iš Pranašų siųstų Izraelio tautai, bet jie nuolat nuklysdavo nuo Dievo perduotų nurodymų.

Kiekvienas pranašas kalbėjo skirtingomis kalbomis ir sekė įvairiais papročiais. Bet kiekvienas iš jų mokė to paties: paklusti savo netobula ir nepastovia valia tobulos valios Galiai, kuri yra didesnė ir galingesnė nei mes. Būtent tada atrasime savyje taiką ir laisvę, kuriomis tik vienintelis Kūrėjas visame kame gali mus aprūpinti ir suteikti. Taip pat privalėsime elgtis teisingai ir dorai su visais mus supančiais Dievo kūriniais. Tai gyvenimo būdas – Islamas (atsiduoti Dievui ir atrasti taiką).

Daugiau panašiu archyvu
Komentarai išjungti

Tai pat kviečiame skaityti

Musulmonų milijonieriaus Ali Banato paskutinieji gyvenimo metai: įkvėpimas žmonijai

Ali Banat, musulmonas milijonierius iš Australijos, laikęs jam skirtą sunkią ligą, vėžį, g…